People

Summer 2014

Principal Investigator

Wei Lu     Associate Professor    wluee@eecs.umich.edu

Visiting Students

Ming Wang     mingwang@umich.edu

 2013-09-30 17.08.44

Post-doctoral Researchers

Yuchao Yang    yuchaoy@umich.edu

Sungho Kim      sunghok@umich.edu

picture_Sungho Kim

Ph.D Graduate Students

ShinHyun Choi      choscokr@gmail.com

Siddharth Gaba     sidgaba@umich.edu

        

Patrick Sheridan     sheridp@umich.edu

Lin Chen     linchen@umich.edu

Jiantao Zhou    jzhouee@umich.edu

Chao Du   chdu@umich.edu

Ugo Otuonye     uotuonye@umich.edu

 

Jihang Lee      jihang@umich.edu

 

Wen Ma     wenma@umich.edu

 

Fuxi Cai     caifuxi@umich.edu

 2013-09-30 17.08.44

Alumni

Dr. Kuk-Hwan Kim

Prof. Qing Wan

Prof. Zhongqing Ji

Dr. SungHyun Jo

Dr. Eric N. Dattoli

John Hermiz

Dr. Wayne Y. Fung

Dr. Ting Chang

Dr. Taeho Moon

Prof. Lifeng Liu

Comments are closed.